• Banner4

Historiek & Missie

Historiek

Humival (HUisvesting MInder- VALiden) werd als VZW opgericht op 16 mei 1976 met als doelstelling 'de studie, oprichting, organisatie en werking van, evenals de hulp bij de huisvesting van minder-validen in het Meetjesland'.

In 2004 werd het doel heromschreven als : 'de vereniging heeft tot doel zich op deskundige wijze in te zetten voor de aangepaste huisvesting, woonvoorziening, zorg- en dagbesteding voor personen met een handicap'.

Sedert 1 januari 2017 is Humival een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarige personen met een beperking.

Missie van de voorziening.

Humival heeft als missie om voor personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk, op deskundige wijze kwalitatieve en toegankelijke ondersteuning te realiseren op alle levensdomeinen.

Visie van de voorziening.

Op het niveau van de doelgroep:

Vertrekkende vanuit de zorgvraag van de cliënt, gepaste ondersteuning bieden op alle levensdomeinen, rekening houden met de wensen, noden en mogelijkheden van de cliënt.

Multidisciplinaire benadering.
Ondersteuning van het netwerk.
Infrastructuur en zorgaanbod uitbouwen, passend bij de zorgvraag.
Diversiteit nastreven op gebied van aanbod aan wonen en dagbesteding.

Op het niveau van de organisatie:

Binnen de wettelijke regelgeving streven naar optimale kwaliteit van ondersteuning.
Constructief overleg met het verkozen collectief overlegorgaan. Aangaan van strategische en operationele samenwerkingsverbanden, daar waar het de deskundigheid van medewerkers of de kwaliteit van ondersteuning van de cliënten en hun netwerk verhoogt. Bevorderen van contacten met het netwerk

Op het niveau van samenwerking:

Actieve deelname aan het regulier, sectoraal en intersectoraal welzijnsoverleg. Bevorderen van contacten met de buurt en de lokale en bovenlokale organisaties.

Op het niveau van medewerkers:

Faciliteren dat medewerkers de kleinschaligheid van de voorziening realiseren. Gepersonaliseerde aanpak van de zorgvraag staat hierbij centraal.

Medewerkers ondersteunen de bewoners op een adequate manier, vertrekkende vanuit de vraag van de bewoner. Medewerkers kunnen hierbij hun persoonlijke talenten inzetten. (basistakenpakket versus differentiatie).

Waarden van de voorziening.

Openstaan voor diversiteit
Fundamenteel geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van de gebruikers.
Optimale flexibiliteit en aanpassing aan de veranderende zorgvraag van gebruikers.
Cultuur van overleg en informatiedoorstroming zowel intern als extern.
Financiële correctheid en openheid ten aanzien van gebruikers en hun vertegenwoordigers.
Waardegericht ondernemen (het opnemen van een integrale verantwoordelijkheid voor mensen met een beperking). En dit op vlak van soberheid, innovatie, openheid, kwaliteit, solidariteit, evenwaardigheid en gastvrijheid.

Strategie

Humival verbindt er zich toe binnen de grenzen van de regelgeving vanuit de overheid de missie, visie, waarden, doelstellingen en objectieven binnen het geschreven referentiekader tot uitvoer te brengen binnen de dagelijkse werking.

Hiervoor doet zij een beroep op de deskundigheid en de juiste houding (attitude) van de medewerkers

Deze worden hierbij ondersteund door een goed uitgebouwde vormings-, trainings- en opleidingsplan en de jaarlijkse functioneringsgesprekken

De gebruiker zelf kan via de permanente tevredenheidsbevraging in de bewonersvergaderingen en klachtenprocedure hun oordeel uitspreken over de ondernomen acties binnen de dagelijkse werking.

De raad van bestuur legt jaarlijks via het werkingsverslag en het financieel verslag verantwoording af aan de algemene vergadering. Zij staan tevens in voor het opstellen, concretiseren, opvolgen en de jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan van de voorziening.

De stafvergadering staat in voor de inhoudelijke opvolging en evaluatie van de ondernomen acties en de vooropgestelde doelen binnen de dagelijkse werking en het beleidsplan van de voorziening. Hier wordt ook de jaarlijkse kwaliteitsplanning en de jaarlijkse beoordeling van het kwaliteitsbeleid door de directie besproken aan de hand van een aantal vastgelegde items (o.a. tevredenheid, klachten, preventieve en corrigerende maatregelen, interne preventie, intern en extern overleg, beleidsopties overheid, beleidsopties voorziening, interne audits, wijzigingen kwaliteitshandboek, collectief overleg VTO-beleid, procedure rond geweld t.a.v. de gebruiker, sterk-zwak analyse werking,…..).

Het collectief overlegorgaan staat namens de ouders en wettelijke vertegenwoordigers in voor de evaluatie vanuit het standpunt van de ouders en wettelijke vertegenwoordigers (eventueel ook belangrijke derden) (zie ook de terugkerende bevragingen door het collectief overlegorgaan van de ouders en wettelijk vertegenwoordigers en de( in)formele contacten met de vertegenwoordigers.

Het cyclische verloop van de strategische plannen wordt gewaarborgd door de methodiek van de PDCA (plan – do – check – act) en dit via de zelfevaluatie zoals vastgelegd in het kwaliteitsbeleid.

Doelstellingen.

Humival stelt zich tot doel om op deskundige wijze voor personen met (vermoeden van) een beperking en hun netwerk kwalitatieve en toegankelijke ondersteuning te realiseren op alle levensdomeinen.

Objectieven ten aanzien van de doelgroep.

De ondersteuning is gericht op "kwaliteit van bestaan" op volgende 8 levensdomeinen:

 • Emotioneel welbevinden
 • Persoonlijke relaties
 • Materieel welbevinden
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbeschikking
 • Sociale integratie
 • Rechten

Humival wil:

 • Optimale zelfredzaamheid nastreven.
 • Psychisch, fysisch en sociaal welzijn bevorderen.
 • Een huiselijke sfeer voor de gebruikers creëren.
 • Rekening houden met de verlangens en mogelijkheden van de gebruiker.

Referentiekader.

Binnen de werking hanteren we volgend referentiekader:

 • Inspraak en verantwoordelijkheid naargelang de mogelijkheden van de gebruikers.
 • Keuzevrijheid binnen de grenzen van welzijn.
 • Ondersteuning van sociale netwerken.
 • Respectvolle bejegening met nadruk op volwaardig burgerschap.
 • Gelijkwaardigheid.
 • Integriteit en privacy van de gebruiker.
 • Kwaliteit van het bestaan.
 • Sociaal emotioneel welbevinden van de gebruiker.
 • Inclusie voor zover dit het welzijn van de persoon met een beperking bevordert.

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten