• Banner4

Historiek & Missie

Historiek

Humival (HUisvesting MInder- VALiden) werd als VZW opgericht op 16 mei 1976 met als doelstelling 'de studie, oprichting, organisatie en werking van, evenals de hulp bij de huisvesting van minder-validen in het Meetjesland'.

In 2004 werd het doel heromschreven als : 'de vereniging heeft tot doel zich op deskundige wijze in te zetten voor de aangepaste huisvesting, woonvoorziening, zorg- en dagbesteding voor personen met een handicap'.

Sedert 1 januari 2017 is Humival een vergunde zorgaanbieder voor meerderjarige personen met een beperking.

Missie van de voorziening.

Ondersteuning bieden aan personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, hun ouders en of hun directe omgeving in hun zoektocht naar een volwaardige plaats binnen de lokale samenleving. Humival geeft de voorkeur aan kandidaten afkomstig uit de regio Meetjesland.

Visie van de voorziening.

- op het niveau van de doelgroep: 1. Optimale ondersteuning van de cliënten rekening houdend met de personeelsomkadering binnen de voorziening.

2. Multidisciplinaire benadering.

3. Betrokkenheid van het sociaal, relationeel netwerk.

4. Aangepaste infrastructuur en zorgaanbod naargelang de zorgvraag.

- op het niveau van de organisatie: 1. Binnen de wettelijke regelgeving streven naar optimale kwaliteit van ondersteuning.

2. Constructief overleg met het verkozen collectief

overlegorgaan.

3. Bevorderen van contacten met ouders en/of

sociale netwerken, de buurt en de lokale organisaties.

-Op het niveau van samenwerking: 1. Actieve deelname aan het regulier, sectoraal en

intersectoraal welzijnsoverleg.

2. Diversiteit nastreven op gebied van aanbod aan wonen en dagbesteding.

Waarden van de voorziening.

- Openheid en diversiteit van opname zorgvragen, ook meervoudige en zware zorgvragen.

- Fundamenteel geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van de gebruikers.

- Optimale flexibiliteit en aanpassing aan de veranderende zorgvraag van gebruikers.

- Cultuur van overleg en informatiedoorstroming zowel intern als extern.

- Financiële correctheid en openheid ten aanzien van gebruikers en hun vertegenwoordigers.

- Waardegericht ondernemen (het opnemen van een integrale verantwoordelijkheid voor mensen met een beperking).

-Empathie

-Integriteit

-Continuïteit

En dit op vlak van soberheid, innovatie, openheid, kwaliteit, solidariteit, evenwaardigheid, gastvrijheid (zie tekst in bijlage).

Strategie

Humival verbindt er zich toe binnen de grenzen van de regelgeving vanuit de overheid de missie, visie, waarden, doelstellingen en objectieven binnen het geschreven referentiekader tot uitvoer te brengen binnen de dagelijkse werking.

Hiervoor doet zij een beroep op de deskundigheid en de juiste houding (attitude) van de medewerkers

Deze worden hierbij ondersteund door een goed uitgebouwde vormings-, trainings- en opleidingsplan en de jaarlijkse functioneringsgesprekken

De gebruiker zelf kan via de permanente tevredenheidsbevraging in de bewoners-vergaderingen en klachtenprocedure hun oordeel uitspreken over de ondernomen acties binnen de dagelijkse werking.

De raad van bestuur legt jaarlijks via het werkingsverslag en het financieel verslag verantwoording af aan de algemene vergadering. Zij staan tevens in voor het opstellen, concretiseren, opvolgen en de jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan van de voorziening.

De stafvergadering staat in voor de inhoudelijke opvolging en evaluatie van de ondernomen acties en de vooropgestelde doelen binnen de dagelijkse werking en het beleidsplan van de voorziening. Hier wordt ook de jaarlijkse kwaliteitsplanning en de jaarlijkse beoordeling van het kwaliteitsbeleid door de directie besproken aan de hand van een aantal vast gelegde items (o.a. tevredenheid, klachten, preventieve en corrigerende maatregelen, interne preventie, intern en extern overleg, beleidsopties overheid, beleidsopties voorziening, interne audits, wijzigingen kwaliteitshandboek, collectief overleg VTO-beleid, procedure rond geweld t.a.v. de gebruiker, sterk-zwak analyse werking,…..).

Het collectief overlegorgaan staat namens de ouders en wettelijke vertegenwoordigers in voor de evaluatie vanuit het standpunt van de ouders en wettelijke vertegenwoordigers (eventueel ook belangrijke derden) (zie ook de terugkerende bevragingen door het collectief overlegorgaan van de ouders en wettelijk vertegenwoordigers en de( in)formele contacten met de vertegenwoordigers.

Het cyclische verloop van de strategische plannen wordt gewaarborgd door de methodiek van de PDCA (plan – do – check – act) en dit via de zelfevaluatie zoals vast gelegd in het kwaliteitsbeleid.

Doelstellingen.

-De oprichting, organisatie en werking van, evenals hulp bij de huisvesting van personen met een beperking.

-Zich op deskundige wijze inzetten voor aangepaste huisvesting, woonvoorziening, zorg en dagbesteding bij personen met een beperking.

Objectieven ten aanzien van de doelgroep.

- Optimale zelfredzaamheid nastreven.

- Psychisch, fysisch en sociaal welzijn bevorderen.

- Een huiselijke sfeer voor de gebruikers creëren.

- Rekening houden met hun eigen verlangens en mogelijkheden.

De raad van bestuur engageert zich om de missie, visie, waarden, strategie, doelstellingen en objectieven ten aanzien van de doelgroep minstens 1 keer om de twee jaar te evalueren en bij te sturen. De resultaten van deze bespreking worden daarna meegedeeld op de stafvergadering. Ook de medewerkers en het collectief overlegorgaan worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

Binnen de werking wordt de nadruk gelegd op volgende principes:

-Inspraak en verantwoordelijkheid naargelang de mogelijkheden van de gebruikers.

-Keuzevrijheid binnen de grenzen van welzijn.

-Ondersteuning van sociale netwerken.

-Respectvolle bejegening met nadruk op volwaardig burgerschap.

-Gelijkwaardigheid.

-Integriteit en privacy van de gebruiker.

-Kwaliteit van het bestaan.

-Sociaal emotioneel welbevinden van de gebruiker.

-Inclusie voor zover dit het welzijn van de persoon met een beperking bevordert.

Directie en staf engageert zich om het geschreven referentiekader 1 keer per jaar te evalueren en bij te sturen. Dit gebeurt via de evaluatie en de bijsturing van de voorstellingsbrochure die besproken wordt op de stafvergadering en die zich ook op de website bevindt.

De actuele missie, visie, waarden, strategie, doelstellingen en objectieven worden aan alle gebruikers, vertegenwoordigers, medewerkers en derden kenbaar gemaakt via een mededeling in het centrale gedeelte van de voorziening en via de website. Wie dit wenst kan een papieren versie krijgen.